สมัครเรียน


ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจําปีการศึกษา 2562 โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. และ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวส. ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) พุทธศักราช 2556
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
          - สาขาวิชาช่างยนต์
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          - สาขาวิชาบัญชี
          - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
          - สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) พุทธศักราช 2557
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
          - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
          - สาขาวิชาการบัญชี
          - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
          - สาขาวิชาการโรงแรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1. ระดับ ปวช. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ระดับ ปวส. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          2. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา จะต้องสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและมีบุคลิกภาพไม่ขัดต่อวิชาชีพที่จะเข้าศึกษา
          3. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับความประพฤติและการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
          4. ไม่มีสถานภาพที่เป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอื่น

วันรับสมัคร และรายงานตัว
          สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (อยู่ตรงข้ามห้างเทสโก้โลตัส ชัยภูมิ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ** ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          สมัครทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต โดยดาวน์โหลดฟอร์มใบสมัครได้ [ดาวน์โหลดใบสมัครระดับ ปวช. ที่นี่] [ดาวน์โหลดใบสมัครระดับ ปวส. ที่นี่]

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
          1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          2. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดสุภาพครึ่งตัวขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปชุดเดียวกัน จำนวน 2 รูป
          3. รบ.1 หรือใบรับรองผลการศึกษา หรือเอกสารแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ โทร.044-811331 มือถือ 08-1266-4161
          อ.ไก่ 08-1600-8443, อ.นก 08-3197-3019, อ.แต้ม 08-7055-8460
          หรือสอบถามผ่าน Facebook Fanpage C-BAC ได้เลยนะคะ