ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพระดับ ปวช.2 (JJTรุ่น6)
วันที่ประกาศ 20 ก.ค. 2564 ผู้ประกาศ อ แต้มนภา ลาภมาก

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ทุกสาขาที่มีสิทธิ์ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม A และ B นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารและยื่นเอกสารขอฝึกงานได้เลยตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 ที่ อ.เอส ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ โทร.083-5121339

หมายเหตุ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มAและB เพื่อการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19 นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอฝึกงานได้ทุกคนตามปกติ

กลุ่ม A

กลุ่ม B