ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.  ประจําปีการศึกษา 2562 โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. และ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวส. ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • สาขาการบัญชี สาขางานบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานยานยนต์
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาการตลาด
  • สาขาการเลขานุการ
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ระดับ ปวช. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  ระดับ ปวส. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา จะต้องสาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
  มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและมีบุคลิกภาพไม่ขัดต่อวิชาชีพที่จะเข้าศึกษา
 3. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับความประพฤติและการเล่าเรียนตลอดเวลาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
 4. ไม่มีสถานภาพที่เป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอื่น

 

วันรับสมัคร และรายงานตัว

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (อยู่ตรงข้ามห้างเทสโก้โลตัส ชัยภูมิ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ** ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ต โดยดาวน์โหลดฟอร์มใบสมัครได้    >>> ที่นี่ <<<

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

 1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดสุภาพครึ่งตัวขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
  แว่นตาสีดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และต้องเป็นรูปชุดเดียวกัน จำนวน 2 รูป
 3. รบ.1 หรือใบรับรองผลการศึกษา หรือเอกสารแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา จำนวน 2
  ฉบับ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ โทร.044-811331 มือถือ 08-1266-4161

อ.ไก่ 08-1600-8443, อ.นก 08-3197-3019, อ.แต้ม 08-7055-8460

หรือสอบถามผ่าน Facebook Fanpage C-BAC ได้เลยนะคะ