ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

          วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  หรือโรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ  เริ่มก่อตั้งครั้งแรก  เมื่อปี พ.ศ.2522 โดยคณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร  คือ  ดร.กุณฑล  ไชยเศรษฐ   อาจารย์วลัยพันธ์   กองจันทร์  คุณรัศมี  ทองศรีพงษ์ และ  พ.ต.ต. จำนง  ต้นไพบูลย์  มีอาคารเรียน  3 หลัง เริ่มมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา 315 คน   ซึ่งเป็นนักศึกษาประเภทวิชาพณิชยกรรม  และช่างอุตสาหกรรม  โดยมีชื่อเดิม เมื่อครั้งก่อตั้ง  “โรงเรียนชัยภูมิพาณิชยการ-ช่างกลวิจิตศิลป์”  ต่อมาในปี พ.ศ.2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค” ซึ่งเปิดทำการสอนเฉพาะประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ” และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Chaiyaphum Business Administration -College หรือ C-BAC จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม ภายใต้การถือใบอนุญาตของ อาจารย์วลัยพันธ์  กองจันทร์ โดยมี ดร.จักรินทร์ ปัณยาลักษณ เป็นผู้จัดการและ ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ  เป็นผู้อำนวยการ

วิทยาลัเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 107/118ก ถนนชัยประสิทธ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สอศ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่ทั้งหมด  10 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา โรงเรียนได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และแนวโน้มของชุมชนในความต้องการด้านการศึกษาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในหลายด้านประกอบกัน จึงให้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมและปรับหลักสูตร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังนี้

ปีการศึกษา  2524 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์

ปีการศึกษา  2525 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาการบัญชี, การตลาด

ปีการศึกษา  2526 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภท   วิชาบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี, การตลาด)

ปีการศึกษา  2535 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา  2546 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ปีการศึกษา  2547 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

ปีการศึกษา  2547 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยายนต์

 

สถานที่ตั้ง

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 107/118ก ถ.ชัยประสิทธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ 044-811331 โทรสาร 044-830386 เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา

 

 

วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานประกอบการ                                                           

1.เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจและ ประเภทวิชาชีพอื่น ตามสาขาวิชาที่กำหนดหรือได้รับอนุญาต   ตามหลักสูตรของคณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   หรือสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2.เพื่อสร้างโอกาสและตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในทางวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของปัจเจกบุคคล ที่สัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านสังคม เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ

3.เพื่อจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักการที่เน้นที่เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะตามศักยภาพของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะ เจตคติทั้งในด้านวิชาชีพ  วิชาพื้นฐาน  เทคโนโลยีและความรู้ที่สัมพันธ์กัน  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามจุดมุ่งหมายและ  มาตรฐานของหลักสูตร อย่างสอดคล้องกับ  ปรัชญาสถาบันฯ  และการเป็นสมาชิกที่ดีของทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก

4.เพื่อบริการอาชีวศึกษาด้วยการบริหารจัดการที่มีสถานศึกษาเป็นฐาน พร้อมด้วยการจัดการความรู้เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีบวนการชัดเจนทั้งในด้านการวางแผน การดำเนินการ การวัด ประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง

5.เพื่อบริการจัดการอาชีวศึกษาความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ทั่งองค์กร โดยมีระบบความคุมคุณภาพ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพในอย่างครบถ้วน เป็นที่ศรัทธา   เชื่อมั่นไว้วางใจของผู้ปกครองและผู้เรียนในฐานลูกค้าและผู้รับบริการรวมทั้งชุมชนสังคมบริบทแวดล้อม

 

พันธกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจได้นำวิสัยทัศน์มากำหนดเป็นพันธกิจเพื่อเป็นแนวทางสู่การกำหนดนโยบายจนถึงแผนงานต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงดังนี้

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือระดับเทคนิคในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ ให้ผู้เรียนซึ่งมีคุณลักษณะตามปรัชญาสถาบันอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และการประกอบอาชีพอิสระ

2. พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาทั้งภายในสถาบัน และในรูปแบบของกระบวนการระดมทรัพยากรร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทุกระดับ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง   ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

3. สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชนหรือองค์กรภายนอกทั้งในเชิงรุกและเชิงรับสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน สังคม ในการสืบสาน ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ไทย  การนำภูมิปัญญาจากภายนอกมาส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนทางด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดี

 

ปรัชญา

คณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจมีความเชื่อว่าถ้านักเรียนทุกคนมีวินับเคารพใน กฎ  ระเบียบ  ของโรงเรียนฯ นักเรียนทุกคนสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ จากครู-อาจารย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกับทักษะทางด้านวิชาชีพ  ที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต  โรงเรียนจึงถือเป็น  หน้าที่อันสำคัญ  ที่จะสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีระเบียบ  วินัย  ความรู้   ทักษะที่จำเป็น  เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนถึงภายหลังจบการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้รับจากทางโรงเรียน  ไปใช้ในชีวิตประจำวันอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม  จนถึงประเทศชาติ  ดังปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า

 • สำนึกคุณธรรม (Moral Mind)
 • ปัญญาเลิศล้ำ (Excellent Wit)
 • มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล (Outstanding Human Relationship)
 • ทักษะควบคู่ สู่ชีวิตใหม่ (Competent Skills for New Lives)
 • ธุรกิจสดใส เพื่อไทยพัฒนา (Brighten Business for Thailand Wealth)

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  มุ่งหวังเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานคุณภาพจัดการศึกษาเป็นเลิศมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  สวยงามส่งเสริมต่อการเรียนรู้ครูผู้สอนมีความรู้   ความสามารถทักษะในการจัดประสบการณ์เรียนการสอนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา  บุคลากรทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  เพื่อพัฒนานักเรียน-นักศึกษาให้มีระเบียบ  วินัย  ความรู้  ทักษะและคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เอกลักษณ์วิทยาลัย (The College’s Uniqueness)

 • ทักษะชีวิต (Life Skills)
 • จิตอาสา (Public Mind)
 • ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • คุณธรรมนาความรู้ (Moral Knowledge)

อัตลักษณ์ผู้เรียนของวิทยาลัย (The College Students’ Identity)
อิทธิบาท 4 (คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ: 4-Path for success)

 • ฉันทะ (Passion)
 • วิริยะ (Energy)
 • จิตตะ (Thoughtfulness)
 • วิมังสา (Reasoning)

เป้าหมายของสถานประกอบการ

เชิงปริมาณ

          – เปิดและดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการเรียนการสอนภาคปกติจำนวน 2 ประเภทวิชา  โดยเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม  จำนวน  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาพณิชยการ  และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  จำนวน  1   สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชางานเครื่องกล

– เปิดและดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการเรียนภาคปกติและภาคสมทบจำนวน 2 ประเภทวิชา  โดยเป็นประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  จำนวน  2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  จำนวน  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเครื่องกล

– จัดบริการการอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นปี ทั้งในภาคุนักศึกษาเข้าใหม่ไม่ต่ำกว่า 480 คน และมีอัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15 ของนักเรียนนักศึกษาทั้งระบบ

– วิทยาลัยฯ มีครูวิชาชีพ ครูสามัญ/พื้นฐาน บุคลากรการศึกษา และบุคลากรสนับสนุนที่มีสมรรถนะทั้งในด้านความรู้  ความสามรถ  ทักษะ  เจตคติ ที่ประกอบด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ครบถ้วนและเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยบุคลากรเหล่านี้  ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในทุกรูปแบบไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง/ปี

– วิทยาลัยฯ จัดให้มีซึ่งอาคารเรียน อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  ห้องสมุด  โรงฝึกงาน  พร้อมด้วยสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมบริการให้แก่ผู้เรียนด้วยความครบถ้วนในสัดส่วนและระดับที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน                                 – วิทยาลัยฯ จัดให้มีซึ่งงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่จะเป็นปัจจัยดำเนินการบริหารจัดการตามระบบแผนปฏิบัติการทั้งที่เป็นการสรรหาจากภายใน  และการสนับสนุนจากภายนอกโดยรัฐ องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน อย่างเพียงพอ

 

เชิงคุณภาพ

– ทุกหลักสูตร รายวิชา รวมทั้งกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมประเทศชาติ รวมทั้งความเป็นพลเมือง

โลก

– ผู้เรียนทุกระดับและ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉลี่ยทั้งระบบ ไม่ต่ำกว่า 2.50 จาก 8 ระดับตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผล

– ผู้เรียนทุกระดับและชั้นปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นแต่ละชั้นปี โดยทั้งระบบในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไปของนักเรียน  นักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา

– ผู้เรียนทั้ง 2 ระดับสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และเวลาที่กำหนด ในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน

– ผู้เรียนในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร และมีผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ฯ โดยเฉลี่ยในระดับ 3.50 ขึ้นไป ในทั้ง 2 ระดับ

– ผู้เรียนในระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 และ ปวส. 2 สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการประเมิน

– ครูผู้สอนเตรียมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและคาบเวลาที่กำหนด มีการประเมินตามสภาพจริง เมื่อรับการประเมินประจำภาคเรียน โดยคณะกรรมการที่สถาบันฯ กำหนด และโดยผู้เรียนแล้ว มีคุณภาพโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ในระดับ 4 จากมาตรวัด 5 ระดับ

 

สัญลักษณ์วิทยาลัย

ตรา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สีประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สีฟ้า     หมายถึง  ความกว้างไกลทางวิชาการ ทันสมัยและครอบคลุมเป็นสากล อุปมาเช่น ท้องฟ้าซึ่งมี ความครอบคลุม กว้างไกล ครอบคลุมไปทั่วโลกเช่นกัน
สีแดง    หมายถึง  ความเข้มข้นของผู้เรียนให้ได้รับทั้งด้านพุทธิสัย  ทักษะพิสัย จิตพิสัย อย่างครบถ้วน อุปมาเช่น สีแห่งโลหิตที่เข้มข้นด้วยพิสัยทั้ง 3 ด้าน

 

อักษรย่อวิทยาลัยฯ

ช.บ.ธ.

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

 

แผนผังภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียน เข้าประตูทางถนนสนามบินและเลี้ยวซ้ายเข้าลานจอดรถ ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิทยาลัยฯ ชั้นล่างอาคารวลัยพันธ์ วิทยาลัยเปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุดยกเว้นนักขัตฤกษ์ที่สำคัญ เวลาทำการ 07.45 น.-16.30 น. ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลาทำงาน 08.15 น. – 16.00 น.

 

แผนผังบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

 

แผนที่