เป้าหมายของสถานประกอบการ

เชิงปริมาณ

          – เปิดและดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการเรียนการสอนภาคปกติจำนวน 2 ประเภทวิชา  โดยเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม  จำนวน  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาพณิชยการ  และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  จำนวน  1   สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชางานเครื่องกล

– เปิดและดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการเรียนภาคปกติและภาคสมทบจำนวน 2 ประเภทวิชา  โดยเป็นประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  จำนวน  2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  จำนวน  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเครื่องกล

– จัดบริการการอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นปี ทั้งในภาคุนักศึกษาเข้าใหม่ไม่ต่ำกว่า 480 คน และมีอัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 15 ของนักเรียนนักศึกษาทั้งระบบ

– วิทยาลัยฯ มีครูวิชาชีพ ครูสามัญ/พื้นฐาน บุคลากรการศึกษา และบุคลากรสนับสนุนที่มีสมรรถนะทั้งในด้านความรู้  ความสามรถ  ทักษะ  เจตคติ ที่ประกอบด้วยจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ครบถ้วนและเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยบุคลากรเหล่านี้  ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในทุกรูปแบบไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง/ปี

– วิทยาลัยฯ จัดให้มีซึ่งอาคารเรียน อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  ห้องสมุด  โรงฝึกงาน  พร้อมด้วยสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมบริการให้แก่ผู้เรียนด้วยความครบถ้วนในสัดส่วนและระดับที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน                                 – วิทยาลัยฯ จัดให้มีซึ่งงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่จะเป็นปัจจัยดำเนินการบริหารจัดการตามระบบแผนปฏิบัติการทั้งที่เป็นการสรรหาจากภายใน  และการสนับสนุนจากภายนอกโดยรัฐ องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาชน อย่างเพียงพอ

เชิงคุณภาพ

– ทุกหลักสูตร รายวิชา รวมทั้งกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมประเทศชาติ รวมทั้งความเป็นพลเมือง

โลก

– ผู้เรียนทุกระดับและ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉลี่ยทั้งระบบ ไม่ต่ำกว่า 2.50 จาก 8 ระดับตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผล

– ผู้เรียนทุกระดับและชั้นปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นแต่ละชั้นปี โดยทั้งระบบในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไปของนักเรียน  นักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา

– ผู้เรียนทั้ง 2 ระดับสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และเวลาที่กำหนด ในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาในรุ่นเดียวกัน

– ผู้เรียนในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 และระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร และมีผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ฯ โดยเฉลี่ยในระดับ 3.50 ขึ้นไป ในทั้ง 2 ระดับ

– ผู้เรียนในระดับปวช. ชั้นปีที่ 3 และ ปวส. 2 สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในอัตราส่วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการประเมิน

– ครูผู้สอนเตรียมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและคาบเวลาที่กำหนด มีการประเมินตามสภาพจริง เมื่อรับการประเมินประจำภาคเรียน โดยคณะกรรมการที่สถาบันฯ กำหนด และโดยผู้เรียนแล้ว มีคุณภาพโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ในระดับ 4 จากมาตรวัด 5 ระดับ

สัญลักษณ์วิทยาลัย

ตรา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สีประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

สีฟ้า     หมายถึง  ความกว้างไกลทางวิชาการ ทันสมัยและครอบคลุมเป็นสากล อุปมาเช่น ท้องฟ้าซึ่งมี ความครอบคลุม กว้างไกล ครอบคลุมไปทั่วโลกเช่นกัน
สีแดง    หมายถึง  ความเข้มข้นของผู้เรียนให้ได้รับทั้งด้านพุทธิสัย  ทักษะพิสัย จิตพิสัย อย่างครบถ้วน อุปมาเช่น สีแห่งโลหิตที่เข้มข้นด้วยพิสัยทั้ง 3 ด้าน

 

อักษรย่อวิทยาลัยฯ

ช.บ.ธ.

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

 

แผนผังภายในบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียน เข้าประตูทางถนนสนามบินและเลี้ยวซ้ายเข้าลานจอดรถ ติดต่อสอบถามที่สำนักงานวิทยาลัยฯ ชั้นล่างอาคารวลัยพันธ์ วิทยาลัยเปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุดยกเว้นนักขัตฤกษ์ที่สำคัญ เวลาทำการ 07.45 น.-16.30 น. ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลาทำงาน 08.15 น. – 16.00 น.

 

แผนผังบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

แผนที่