หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการโรงแรม