หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) พุทธศักราช 2557

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

Download (PDF, Unknown)

สาขาวิชาการบัญชี

Download (PDF, Unknown)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Download (PDF, Unknown)

สาขาวิชาการโรงแรม

Download (PDF, Unknown)