หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) พุทธศักราช 2556

  1. สาขาช่างยนต์
  2. สาขาบัญชี
  3. สาขาคอมพิวเตอร์
  4. สาขาการโรงแรม

 

สาขาช่างยนต์

Download (PDF, Unknown)

สาขาบัญชี

สาขาคอมพิวเตอร์

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

สาขาการโรงแรม

Download (PDF, Unknown)