พันธกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจได้นำวิสัยทัศน์มากำหนดเป็นพันธกิจเพื่อเป็นแนวทางสู่การกำหนดนโยบายจนถึงแผนงานต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงดังนี้

1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือระดับเทคนิคในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ ให้ผู้เรียนซึ่งมีคุณลักษณะตามปรัชญาสถาบันอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และการประกอบอาชีพอิสระ

2. พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาทั้งภายในสถาบัน และในรูปแบบของกระบวนการระดมทรัพยากรร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทุกระดับ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง   ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

3. สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชนหรือองค์กรภายนอกทั้งในเชิงรุกและเชิงรับสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน สังคม ในการสืบสาน ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ไทย  การนำภูมิปัญญาจากภายนอกมาส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนทางด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดี

ปรัชญา

คณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจมีความเชื่อว่าถ้านักเรียนทุกคนมีวินับเคารพใน กฎ  ระเบียบ  ของโรงเรียนฯ นักเรียนทุกคนสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ จากครู-อาจารย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกับทักษะทางด้านวิชาชีพ  ที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต  โรงเรียนจึงถือเป็น  หน้าที่อันสำคัญ  ที่จะสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีระเบียบ  วินัย  ความรู้   ทักษะที่จำเป็น  เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนถึงภายหลังจบการศึกษาให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้รับจากทางโรงเรียน  ไปใช้ในชีวิตประจำวันอันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม  จนถึงประเทศชาติ  ดังปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า

 • สำนึกคุณธรรม (Moral Mind)
 • ปัญญาเลิศล้ำ (Excellent Wit)
 • มนุษยสัมพันธ์เด่นไกล (Outstanding Human Relationship)
 • ทักษะควบคู่ สู่ชีวิตใหม่ (Competent Skills for New Lives)
 • ธุรกิจสดใส เพื่อไทยพัฒนา (Brighten Business for Thailand Wealth)

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  มุ่งหวังเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานคุณภาพจัดการศึกษาเป็นเลิศมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  สวยงามส่งเสริมต่อการเรียนรู้ครูผู้สอนมีความรู้   ความสามารถทักษะในการจัดประสบการณ์เรียนการสอนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา  บุคลากรทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  เพื่อพัฒนานักเรียน-นักศึกษาให้มีระเบียบ  วินัย  ความรู้  ทักษะและคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เอกลักษณ์วิทยาลัย (The College’s Uniqueness)

 • ทักษะชีวิต (Life Skills)
 • จิตอาสา (Public Mind)
 • ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • คุณธรรมนาความรู้ (Moral Knowledge)

อัตลักษณ์ผู้เรียนของวิทยาลัย (The College Students’ Identity)
อิทธิบาท 4 (คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ: 4-Path for success)

 • ฉันทะ (Passion)
 • วิริยะ (Energy)
 • จิตตะ (Thoughtfulness)
 • วิมังสา (Reasoning)