ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

          วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  หรือโรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ  เริ่มก่อตั้งครั้งแรก  เมื่อปี พ.ศ.2522 โดยคณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร  คือ  ดร.กุณฑล  ไชยเศรษฐ   อาจารย์วลัยพันธ์   กองจันทร์  คุณรัศมี  ทองศรีพงษ์ และ  พ.ต.ต. จำนง  ต้นไพบูลย์  มีอาคารเรียน  3 หลัง เริ่มมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา 315 คน   ซึ่งเป็นนักศึกษาประเภทวิชาพณิชยกรรม  และช่างอุตสาหกรรม  โดยมีชื่อเดิม เมื่อครั้งก่อตั้ง  “โรงเรียนชัยภูมิพาณิชยการ-ช่างกลวิจิตศิลป์”  ต่อมาในปี พ.ศ.2524 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค” ซึ่งเปิดทำการสอนเฉพาะประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ” และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Chaiyaphum Business Administration -College หรือ C-BAC จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม ภายใต้การถือใบอนุญาตของ อาจารย์วลัยพันธ์  กองจันทร์ โดยมี ดร.จักรินทร์ ปัณยาลักษณ เป็นผู้จัดการและ ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ  เป็นผู้อำนวยการ

วิทยาลัเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ  ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 107/118ก ถนนชัยประสิทธ์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สอศ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่ทั้งหมด  10 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา โรงเรียนได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และแนวโน้มของชุมชนในความต้องการด้านการศึกษาประกอบกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในหลายด้านประกอบกัน จึงให้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมและปรับหลักสูตร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังนี้

ปีการศึกษา  2524 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์

ปีการศึกษา  2525 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาการบัญชี, การตลาด

ปีการศึกษา  2526 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภท   วิชาบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี, การตลาด)

ปีการศึกษา  2535 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา  2546 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ปีการศึกษา  2547 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

ปีการศึกษา  2547 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยายนต์

 

สถานที่ตั้ง

 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 107/118ก ถ.ชัยประสิทธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ 044-811331 โทรสาร 044-830386 เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา

วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานประกอบการ                                                           

1.เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทวิชาบริหารธุรกิจและ ประเภทวิชาชีพอื่น ตามสาขาวิชาที่กำหนดหรือได้รับอนุญาต   ตามหลักสูตรของคณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   หรือสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2.เพื่อสร้างโอกาสและตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนในทางวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและศักยภาพของปัจเจกบุคคล ที่สัมพันธ์กับความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านสังคม เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ

3.เพื่อจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักการที่เน้นที่เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะตามศักยภาพของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะ เจตคติทั้งในด้านวิชาชีพ  วิชาพื้นฐาน  เทคโนโลยีและความรู้ที่สัมพันธ์กัน  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามจุดมุ่งหมายและ  มาตรฐานของหลักสูตร อย่างสอดคล้องกับ  ปรัชญาสถาบันฯ  และการเป็นสมาชิกที่ดีของทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก

4.เพื่อบริการอาชีวศึกษาด้วยการบริหารจัดการที่มีสถานศึกษาเป็นฐาน พร้อมด้วยการจัดการความรู้เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีบวนการชัดเจนทั้งในด้านการวางแผน การดำเนินการ การวัด ประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง

5.เพื่อบริการจัดการอาชีวศึกษาความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ทั่งองค์กร โดยมีระบบความคุมคุณภาพ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพในอย่างครบถ้วน เป็นที่ศรัทธา   เชื่อมั่นไว้วางใจของผู้ปกครองและผู้เรียนในฐานลูกค้าและผู้รับบริการรวมทั้งชุมชนสังคมบริบทแวดล้อม