หัวข้องานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อหัวข้องานวิจัย
1 นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวืชาชีพ ชั้นปีที่ 2
2 นางสาวลภัสรดา ตันมณี ทัศนติของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับชั้น
3 นางสิริพร พิริยวรกุล การศึกษาพฤติกรรมการใช้มือถือของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
4 นางยุพิน พรมเมืองเก่า ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปืที่ 1 สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
5 นางภารวี ผิวอ่อน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
6 นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
7 นางนิรมล ค่ายสงคราม ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
8 นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์ จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
9 นางสาวรสลิน จันทรา ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรี
10 นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์ การศึกษาปัญหาการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของผู้เรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัครวิชาชีพชั้นปีที่ 1
11 นายต่อวัย จุลอักษร การศึกษาปัญหาการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของผู้เรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัครวิชาชีพชั้นปีที่ 1
14 นายศักดิ์สิทธิ์ ปรเมศวร์โยธิน ศึกษาผลสัมทธิ์ทางการศึกษาวิชาลีลาศเพื่อสังคม ระดับ ปวส.2 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
16 นางสาวศิริพร ศักดิ์สุวรรณ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนทำงานส่งแบบกลุ่มและให้นักเรียนทำงานส่งแบบรายบุคคล
17 นางสาวธนัชญา พันธุ์รังกา การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจในเรื่องของการไม่ส่งงาน ในรายวิชาบัญชีกิจการพิเศษ
18 นางสาวแต้มนภา ลาภมาก ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/3 และ ปวส.1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
20 นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข ศึกษาการวางแผนการจัดการระบบขยะภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
21 นางสาวสุภาวดี ดีเพ็ง ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบกิจกรรมในการทำงานกลุ่ม
22 นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ ด้วยการฝึกคำนวณด้วยใบงาน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
26 นายวราวุธ นิธิธนมิตร ความพึงพอใจของนักษึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
27 นางสาวประพาพร มั่นคง ศึกษาแนวโน้มการทำงานวิจัยของครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
28 นางสาวกัลยาณี เกิดนาแซง การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้ยประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
29 นางสาวพรรษกร ทองเจือ การพัฒนาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียน ด้วยเกมคอมพิวเตอร์ช่วยฝึก
30 นายชัยธวัช สุนทะศักดิ์ การพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานครัวในโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
33 นางสาววิภาวดี ปัจถาเน การสังเกตความสามารถในการจดจำคำศัพท์ในชีวิจประจำวัน ระหว่างการเรียนตามหนังสือ และการเรียนด้วยสื่อแบบบูรณาการ