หัวข้องานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อหัวข้องานวิจัย
1 นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์ เรื่องราวที่นักเรียนชอบสนทนาในกิจกรรม Morning Talk ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์
2 นางสาวลภัสรดา ตันมณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
3 นางสิริพร พิริยวรกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มนักเรียนที่ไม่สนใจเล่าเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560
4 นางยุพิน พรมเมืองเก่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการคำนวณและการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัด โดยวิธีการจับคู่คิด
5 นางภารวี ผิวอ่อน
6 นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560
7 นางนิรมล ค่ายสงคราม ปัจจัยด้านพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมขององค์กรที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
8 นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์ การศึกษาแรงจูงใจและความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีศูนย์แนะแนวการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
สถาบันรัชต์ภาคย์จังหวัดชัยภูมิ
9 นางสาวรสลิน จันทรา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาหลักการตลาด สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
10 นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์ การศึกษาปัญหาการวิเคราะห์รายการค้า ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 1
11 นายต่อวัย จุลอักษร การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์บ่มเพาะ อาชีวศึกษา ของนักเรียนระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างยนต์ ตำแหน่งช่างประจำศูนย์
12 นายศุภวิชญ์ สังสุทธิพงศ์
13 นายปิยะพจน์ เทิงวิเศษ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนด ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
14 นายศักดิ์สิทธิ์ ปรเมศวร์โยธิน การพัฒนาวิธีการสอน รายวิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคมด้วยกระบวนการกลุ่ม
15 นางสาวธัญญาวรรณ ก้านศรี การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าครองชีพของนักเรียนที่ขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
16 นางสาวศิริพร ศักดิ์สุวรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องทักษะการคำนวณ กับการสอบแบบปกติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1
17 นางสาวธนัชญา พันธุ์รังกา การใช้สัญญาเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
18 นางสาวแต้มนภา ลาภมาก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้วิธีการแบบร่วมมือ
19 นายชาญชัย รองพล
20 นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีห่างหุ้นส่วน
21 นางสาวสุภาวดี ดีเพ็ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
22 นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
23 นายวราวุธ นิธิธนมิตร การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านมารยาท ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
24 นางสาวประพาพร มั่นคง การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปี 2 สาขา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
25 นายชัยธวัช สุนทะศักดิ์ พัฒนาทักษะการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อมุ้งสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการ
26 นางสาวจินตหรา ลาภมาก ความพึงพอใจในการให้บริการงานธุรการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
27 นางสาวสิริกัลยา จารนัย การศึกษาพฤติกรรมการลอกแบบฝึกหัด และไม่ส่งงานหรือการบ้านของนักเรียน รายวิชาการบัญชี
เบื้องต้น 1
28 นางสาวถิระดา คล้ายคลึง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันรัชภาคย์ (ศูนย์แนะแนวการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
จังหวัดชัยภูมิ)
29 นายอลงกรณ์ มโนธรรม
30 นางวรรณวรารักษ์ มานะดี การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม ด้วยวิธีการเสริมแรงทางบวก
31 นางสาวภัทราวรรณ ต่อติด พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
32 นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานโดยใช้ Google Drive
33 นางสาวชื่นนภา แก้วสุรินทร์ การศึกษาความพึงพอใจต่อการสอนแบบสาธิต ในรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3
34 นางสาวรมณีย์ รักลาภยศ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook Fanpage) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ สามารถเข้าถึงชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้มากน้อยเพียงใด
35 นางสาวพิมพ์ผกา ทองล้น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดแผนผังโต๊ะเรียน ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 สำหรับนักเรียนชั้นประกาศณียบัตรปีที่ 1