งานวิจัยประจำปีการศึกษา 1/2561

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย สกุลผู้วิจัย เรื่องที่ทำการวิจัย
1 นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์
2 นางสาวลภัสรดา ตันมณี
3 นางสิริพร พิริยวรกุล
4 นางยุพิน พรมเมืองเก่า
5 นางภารวี ผิวอ่อน
6 นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน
7 นางนิรมล ค่ายสงคราม
8 นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์
9 นางสาวรสลิน จันทรา
10 นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์
11 นายต่อวัย จุลอักษร
12 นายศุภวิชญ์ สังสุทธิพงศ์
13 นายปิยะพจน์ เทิงวิเศษ
14 นายศักดิ์สิทธิ์ ปรเมศวร์โยธิน
15 นางสาวธัญญาวรรณ ก้านศรี
17 นางสาวธนัชญา พันธุ์รังกา
18 นางสาวแต้มนภา ลาภมาก
19 นายชาญชัย รองพล
20 นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข
21 นางสาวสุภาวดี ดีเพ็ง
22 นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว
23 นายวราวุธ นิธิธนมิตร
24 นางสาวประพาพร มั่นคง
25 นางสาวจินตหรา ลาภมาก
26 นางสาวถิระดา คล้ายคลึง
27 นางสาววรินทร นนท์ขุนทด
28 นางสาวพิระพิมพ์ ทั่งพรม
29 นายวายุ ลาเกิด
30 นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ
31 นางสาวรมณีย์ รักลาภยศ
31 นายธวัชชัย วรสุนทร การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.)สาขาการบัญชี