งานวิจัยประจำปีการศึกษา 1/2561

ลำดับ ชื่อผู้วิจัย สกุลผู้วิจัย เรื่องที่ทำการวิจัย
1 นายพรพิทักข์ รัตนสุนทรสิทธิ์ การศึกษาผลการเรียนโดยใช้โมเมล วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2 นางสาวลภัสรดา ตันมณี การพัฒนาการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
3 นางสิริพร พิริยวรกุล ผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
4 นางยุพิน พรมเมืองเก่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการคำนวณและการบัญชีสินค้า
5 นางภารวี ผิวอ่อน
6 นางสาวอารีรัตน์ ลมสูงเนิน ศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงานและสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษา

ฝึกประสบด้านวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

7 นางนิรมล ค่ายสงคราม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเรื่องความรู้

เกี่ยวกับธุรกิจและการประเมินผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ในงานกิจกรรมกลุ่ม

และวิเคราะห์นักเรียนรายบุลคล

8 นางสาวนิตยา มณฑาทิพย์ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อที่ปรึกษาในระดับช้ะน ปวช. 1/1
9 นางสาวรสลิน จันทรา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ทำกิจกรรม

กับกลุ่มที่ไม่ทำกิจกรรม

10 นางพินกรณ์ ไชยสิทธิ์ การพัฒนาปัญหาการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
11 นายต่อวัย จุลอักษร สำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อโครงการจิตอาสา

นำพาสู่วิชาชีพ

12 นายศุภวิชญ์ สังสุทธิพงศ์
13 นายปิยะพจน์ เทิงวิเศษ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยสถาบัน ของบุคลากรวิทยาลัย

เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

14 นายศักดิ์สิทธิ์ ปรเมศวร์โยธิน ผลการประเมินโดยแบ่งระดับผู้เรียนวิชาลูกเสือ
15 นางสาวธัญญาวรรณ ก้านศรี สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ปวช.2  ต่อครูผู้สอน วิชา

เครื่องใช้สำนักงาน

16 นางสาวศิริพร ศักดิ์สุวรรณ การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีพฤติกรรมติดเกมส์ติดโทรศัพท์

ในเวลาเรียน ของนักเรียนประกาศนีบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

17 นางสาวธนัชญา พันธุ์รังกา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการคำนวณภาษีเป็นได้บุคคลธรรม

โดยวิธีการจับคู่คิด

18 นางสาวแต้มนภา ลาภมาก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี

ชัยภูมิบรืหารธุรกิจ

19 นายชาญชัย รองพล
20 นางสาวสุภัทชา ศรีนาคสุข แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ

บริหารธุรกิจ

21 นางสาวสุภาวดี ดีเพ็ง พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

22 นางสาวพรรณนิภา อาจนาเสียว การพัฒนาการเรียนภาพไอโซเมตริก ในรายวิชาเขียนแบบเทคนิค

เบื้องต้น ด้วยโมเดลภาพไอโซเมตริก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

23 นายวราวุธ นิธิธนมิตร การพัฒนานักเรียนในด้านมารยาทก่อนออกฝึกงานในระดับประกาศนิยบัตร

วิชาชีพ ปวช .2

24 นางสาวประพาพร มั่นคง การศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสติ้กเกอร์ในรายวิชาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

25 นางสาวจินตหรา ลาภมาก ความพึงพอใจในการให้บริการงานบุคคลวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหาร

ธุรกิจ

26 นางสาวถิระดา คล้ายคลึง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการบันทึกรายวิชาการด้านในสมุดรายวันทั่วไป

ในวิชา การบัญชี้เบื้ยงต้น 1 ของนักเรียน ปวช. 1

27 นางสาววรินทร นนท์ขุนทด การศึกษารายวิชากรณี นักเรียนที่มีพฤติกรรมหนีเรียน นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/5

28 นางสาวพิระพิมพ์ ทั่งพรม ความคิดเห็นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1/4 – 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยี

ชัยภูมิบริหารธุรกิจ ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา 2700 – 1061

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

29 นายวายุ ลาเกิด
30 นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ
31 นางสาวรมณีย์ รักลาภยศ